Kosten/vergoeding

Kosten/vergoeding

De Autismespecialist levert ook in 2024 uitsluitend ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat wij geen contracten hebben gesloten met zorgverzekeraars. 

De vergoeding van het traject hangt af van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Alle zorg die door De Autismespecialist geboden wordt valt onder de basisverzekering, waarbij de vergoeding afhankelijk is van uw polis; een restitutiepolis, naturapolis of combinatiepolis. 
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa-/ WMG-tarief). Zie voor het tarievenoverzicht ook de website van het Zorgprestatiemodel. In dit model wordt afgerekend per consult. 

Naturapolis en combinatiepolis
Bij een naturapolis of combinatiepolis kunt u meestal alleen kiezen voor een behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor niet gecontracteerde zorg en dient u een deel van de rekening (tot aan het NZa-tarief) zelf bij te betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft, krijgt u van de zorgverzekering meestal tussen de 60 en 85% vergoed van het NZa-tarief of van het gemiddelde ingekochte tarief door de betreffende zorgverzekeraar.
Dit laatste tarief is lager dan het NZa-tarief, dus dit zou kunnen betekenen dat u minder vergoed zult krijgen dan het percentage aangegeven in de polisvoorwaarden. We raden aan om dit goed na te vragen.

Zorgverzekeraars hebben zich hierbij te houden aan het ‘Hinderpaal criterium’, zie voor meer informatie www.zorgwijzer.nl

Restitutiepolis (vrije zorg- en artsenkeuze)
Bij een restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding, vaak tot 100% van het NZa-tarief.
Vraag goed na of GGZ-zorg ook daadwerkelijk 100% vergoed wordt.
En of de restitutiepolis niet is of wordt gewijzigd naar een combinatiepolis, waardoor ongecontracteerde GGZ niet meer volledig vergoed zal worden.

U dient de rekening zelf bij de zorgverzekeraar te declareren en vervolgens kunt u het factuurbedrag aan De Autismespecialist voldoen.

In sommige gevallen is het nodig om vooraf een machtiging (vragen om toestemming) bij uw zorgverzekeraar aan te vragen. 

Zie ook de uitleg van de Consumentenbond
 

Bij twijfel of vragen doet u er goed aan om voorafgaand aan het traject bij De Autismespecialist uw verzekeraar te bellen. Vraag dan of u 100% van het NZa tarief vergoed krijgt voor diagnostiek en aansluitend kortdurende behandeling binnen de GGZ-Zorg:

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

 


De GGZ-zorg is zoals genoemd per 2022 overgegaan naar een andere financieringsstructuur (het Zorgprestatiemodel) er wordt nu per consult gedeclareerd. Het bedrag hangt af van de professie van de behandelaar en de duur van het consult. Consulten worden per tijdseenheid, startend vanaf 5 minuten, geregistreerd. Waarbij we werken middels het 'planning is realisatie' principe. 
We hebben 3 disciplines: Overig (Psycholoog NIP), GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog. Het traject bevat gemiddeld 6-10 consulten en de duur van deze gesprekken is afhankelijk van cliënt en behandelaar samen. Dit kan variëren tussen de 45, 60, 90 of 120 minuten. 
Zie voor de gehele lijst https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Al onze mogelijke consulten met tarieven en prestatiecodes staan in onderstaande PDF. 

Download hier onze tarievenlijst 


U bent uiteindelijk wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, niet de zorgverzekeraar.  En u betaalt natuurlijk altijd per kalenderjaar het wettelijk vastgestelde eigen risico, welke polis u ook heeft. Zie deze Factsheet voor extra uitleg over het eigen risico; .

De factuur zal na afronding van het traject bij De Autismespecialist aan u per beveiligde mail (Zorgmail) verzonden worden. 
 

LET OP!  
Cliënten die verzekerd zijn bij AevitaeASR (de Amersfoortse), Ditzo en Zorg en Zekerheid kunnen helaas niet bij ons terecht. 
Genoemde verzekeraars vragen voorafgaand aan ongecontracteerde zorg om een toestemmingsverzoek waarbij wij als zorgverlener o.a. een motivatie- en behandelplan aan dienen te leveren. Wij kunnen als relatief kleine instelling niet voldoen aan deze dermate hoge administratieve belasting.
 

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de voor u gereserveerde tijd doorberekend aan uzelf. De Zorgverzekeraar vergoedt een 'no show' (zoals dat heet) niet. 
 

Reiskostenvergoeding
In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een zorgverlener of instelling. Bekijk voor meer informatie de website van Zorginstituut Nederland en vraag van te voren informatie en toestemming aan uw zorgverzekeraar.

Top